มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย (มท 0808.2/ว252) 25 ม.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตประจำเดือน ม.ค.2553 ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว165) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 25 ม.ค. 2553
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7 (มท 0807.3/ว161) [แบบรายชื่อฯ] 25 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งานและประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 3) (มท 0803/ว150) 22 ม.ค. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการวิเคราะห์สภาพกำลังคนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (มท 0802.4/ว160) 22 ม.ค. 2553
ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา (มท 0891.4/ว156) 22 ม.ค. 2553
ขอส่งหนังสือประทับตราเรื่อง การรายงานติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.2547-2552 (มท 0808.2/ว158) 22 ม.ค. 2553
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โค้งสุดท้ายร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎร (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว159) 22 ม.ค. 2553
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว149) 21 ม.ค. 2553
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โค้งสุดท้ายร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎร (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว564) 21 ม.ค. 2553
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 3 (มท 0893.4/ว146) [บัญชีรายชื่อฯ] 21 ม.ค. 2553
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 (มท 0893.4/ว145) [บัญชีรายชื่อฯ] 21 ม.ค. 2553
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำกิจกรรม ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (มท 0805/ว194) 21 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ DreamWeaver รุ่น7,ผลิตสื่อ รุ่น12,แก้ปัญหาเครื่อง PC เบื้องต้น รุ่น15, คอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น19 (มท 0807.3/ว25) 21 ม.ค. 2553
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว224) 21 ม.ค. 2553
การจัดงานมหกรรม รวมพลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุทิศตนปิดทองหลังพระ (มท 0810.2/ว57) 21 ม.ค. 2553
ทุนฝึกอบรมกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว140) 21 ม.ค. 2553
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว9) [ใบสมัครฯ] [ใบฝากเงินฯ] 21 ม.ค. 2553
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา 38 สถาบัน 21 ม.ค. 2553
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว138) 20 ม.ค. 2553
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [524]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0165669 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com