ผลประกอบการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2552 (มท 0802.2/ว329) 27 ต.ค. 2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2552 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว2092) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 27 ต.ค. 2552
การดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรและเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว2096) 27 ต.ค. 2552
โครงการอบเรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0893.4/ว1996) 27 ต.ค. 2552
การเงินเบิกเหลื่อมปี รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (มท 0808.5/ว57) 27 ต.ค. 2552
กำหนดแนวทางปฏิบัติในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3527) 27 ต.ค. 2552
การฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว328) 27 ต.ค. 2552
โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น (ที่ได้รับการเลือกตั้งก่อนวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว2089) 26 ต.ค. 2552
สิทธิการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (มท 0803/ว2072) 26 ต.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดเก็บ เอกสารในสำนักงาน รุ่นที่ 21, การสร้างตารางคำนวณขั้นสูง รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม)(มท 0807.2/ว235) 26 ต.ค. 2552
ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย (มท 0893.2/ว2087) 26 ต.ค. 2552
โครงการปฐมนิเทศประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ (มท 0807.2/21002) 26 ต.ค. 2552
การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2080) 26 ต.ค. 2552
สำรวจข้อมูลนิติกรที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมและประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว325) 26 ต.ค. 2552
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (ที่ มท 0803/ว 171) 22 ต.ค. 2552
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 2075) 22 ต.ค. 2552
หารือการเก็บภาษีก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ (NGV) (ที่ มท 0808.3/ว 1902) 22 ต.ค. 2552
โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ได้รับการเลือกตั้งก่อนวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว230) 22 ต.ค. 2552
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2552 21 ต.ค. 2552
การแจ้งแนวทางในการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ (มท 0803/ว2063) 21 ต.ค. 2552
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [506]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0136603 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com