ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น 7 ก.ย. 2552
การจัดซื้อนมโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก อ.ส.ค. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 (มท 0893.4/10271) 7 ก.ย. 2552
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1781) 7 ก.ย. 2552
เร่งรัดการติดตามผลการจัดทำแผนชุมชนของเทศบาล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1761) 7 ก.ย. 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง ครั้งที่ 3/2552 (มท 0893.2/ว1688) 3 ก.ย. 2552
แจ้งรายละเอียดแผนงาน/โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา ท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1-12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0893.2/ว1755) 3 ก.ย. 2552
คู่มือการใช้รายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1728) 3 ก.ย. 2552
แจ้งแนวทางการเทียบตำแหน่งและระดับของข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว189) 3 ก.ย. 2552
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่ยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล (มท 0809.2/ว188) 3 ก.ย. 2552
ขออนุมัติเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน ในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติราชการในลักษณะประจำในต่างประเทศ (มท 0803/ว1727) 3 ก.ย. 2552
การอนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและกรณีส่วนเกินค่าคลอดบุตรประกันสังคม (มท 0803/ว1726) 3 ก.ย. 2552
แผนดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2553 3 ก.ย. 2552
การดำเนินงานตามโครงการศึกษานำร่องพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (มท 0893.3/ว1736) 3 ก.ย. 2552
ส่งใบสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (หลักสูตร 7 วัน) โดยตรง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1760) 3 ก.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างตาราง คำนวณขั้นสูงรุ่น 5,การจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่น21,การออกแบบก่อสร้างขั้นพื้นฐาน รุ่น12,การวิเคราะห์นโยบายฯรุ่น16,ผลิตสื่อ รุ่น11,พัสดุรุ่น13 และการเงินบัญชีรุ่น21(มท0807.2/ว198) 2 ก.ย. 2552
แผนการดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2553 2 ก.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท.รุ่น31,นักบริหารงานคลัง รุ่น35,นักบริหารงานช่าง รุ่น27,นักบริหารงานทั่วไปรุ่น10,นิติกรรุ่น20,จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ รุ่น31,บุคลากร รุ่น23,นักวิชาการศึกษา รุ่น26 (มท 0807.3/ว200) [บัญชีรายชื่อฯ] 2 ก.ย. 2552
การพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนา กิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1742) 2 ก.ย. 2552
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมของพนักงานราชการ 2 ก.ย. 2552
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของ อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว187) 2 ก.ย. 2552
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [497]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0127024 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com