แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 19 (มท 0807.3/ว653) 30 มี.ค. 2552
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 31 (มท 0807.3/ว642) 30 มี.ค. 2552
แจ้ง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่นที่ 26,นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 24 และนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 33 (มท 0807.3/ว634) [บัญชีรายชื่อฯ] 30 มี.ค. 2552
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว52) 30 มี.ค. 2552
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลางและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว645) 30 มี.ค. 2552
การ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS, คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนงานการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS และกำหนดอัตราเงินเดือนในการคำนวณเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (มท 0803/ว644) 30 มี.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบจ. รุ่นที่ 10-11, สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 15-16 (มท 0807.3/ว49) 30 มี.ค. 2552
ปรับ กำหนดการและสถานที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานท้องถิ่น อำเภอ ปีงบประมาณ 2552 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว50) 30 มี.ค. 2552
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎ ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวิจัยท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว658) 30 มี.ค. 2552
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2552 (มท 0801.2/ว242) 30 มี.ค. 2552
รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องโครงการประปาหมู่บ้าน ปี 2547-2550 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว635) 27 มี.ค. 2552
การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0803/ว627) 26 มี.ค. 2552
การฝึกอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0807.3/ว42) 26 มี.ค. 2552
การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.3/ว621) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 26 มี.ค. 2552
การขอรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว608) 25 มี.ค. 2552
เร่งรัดการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว605) 25 มี.ค. 2552
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในระบบ GFMIS (มท 0803/ว591) 24 มี.ค. 2552
ปรับเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ในรายงาน MIS: การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS (มท 0803/ว587) 24 มี.ค. 2552
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (มท 0803/ว578) 24 มี.ค. 2552
การ เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยและการเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล (มท 0803/ว586) 24 มี.ค. 2552
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [466]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0090426 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com