รายงานเรื่องร้องเรียนในระบบ Electronic Form (ด่วนมาก ที่ มท 0804.1/186) 18 มี.ค. 2553
โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2553 (มท 0893.3/ว532) 18 มี.ค. 2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ 18 มี.ค. 2553
โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2553 (มท 0807.3/ว538) [บัญชีรายชื่อฯ] 18 มี.ค. 2553
การคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนา กิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 483) 18 มี.ค. 2553
การสำรวจข้อมูลการศึกษาผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 544) 18 มี.ค. 2553
มาตรการเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้ม แข็ง 2555 (วงเงิน 199,960.60 ล้านบาท)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว533) 18 มี.ค. 2553
ทบทวนความพร้อมการเป็นโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว541) 17 มี.ค. 2553
ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด (มท 0809.4/ว64) 17 มี.ค. 2553
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.3/ว539) 17 มี.ค. 2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว523) 17 มี.ค. 2553
กระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและรายละเอียดประกอบยอดค้างค้างตามรายงานการเงิน (มท 0803/ว534) 17 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรบุคลากร รุ่นที่ 27 (มท 0807.3/ว110) 16 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 37 (มท 0807.3/ว109) 16 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 33 (มท 0807.3/ว108) 16 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 13 (มท 0807.3/ว107) 16 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 40 (มท 0807.3/ว106) 16 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 32 (มท 0807.3/ว105) 16 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 38 (มท 0807.3/ว104) 16 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 8 (มท 0807.3/ว103) 16 มี.ค. 2553
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [536]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0178471 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com