การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว1912) 28 ก.ย. 2552
ขอส่งหนังสือกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม ประจำปี พ.ศ.2551-2552 (มท 0804.1/ว1816) 28 ก.ย. 2552
คู่มือกระบวนการเบิกหักผลักส่งในระบบ GMS (มท 0803/ว 1894) 25 ก.ย. 2552
เตรียมความพร้อมในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ (มท 0803/ว 1895) 25 ก.ย. 2552
หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มท 0803/ว 1875) 25 ก.ย. 2552
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555 และการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555 (มท 0803/ว 1882) 25 ก.ย. 2552
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์ระหว่างสมาชิกฯ กับ สหกรณ์ฯ 25 ก.ย. 2552
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 24 ก.ย. 2552
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผน การบริหารงบประมาณ การพัสดุ การเงินและบัญชีทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0893.3/ว 1879) [บัญชีรายชื่อ อปท. ทีเข้าร่วมประชุมฯ] 24 ก.ย. 2552
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนทั่วไปชดเชยค่าใช้น้ำประปาที่อยู่อาศัยของระบบประปาเทศบาลลักษณะ พาณิชย์ (มท 0808.2/18822-18889) [เอกสารแนบ] 24 ก.ย. 2552
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0807.2/ว 205) 23 ก.ย. 2552
หลักเกณฑ์การปรับเทศบาลขนาดใหญ่ (มท 0809.2/ว 210) 23 ก.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (หลักสูตร 15 วัน) รุ่นที่ 2-3 (มท 0809.6/ว 1874) [รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ] 23 ก.ย. 2552
กำหนดการเปลี่ยนแปลงพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารท้อง ถิ่นและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดี เด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปะรจำปี 2552 23 ก.ย. 2552
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552 เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1867) 22 ก.ย. 2552
การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ (มท 0802.3/ว282,ว1860) 22 ก.ย. 2552
การจัดซื้อเครื่องกำจัดยุงและเครื่องกำจัดแมลงวันไฟฟ้า (มท 0808.2/ว3062) 22 ก.ย. 2552
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีเงินเพิ่มจากเงินบำนาญ ร้อยละ 25 (มท 0808.5/ว53) 22 ก.ย. 2552
ระเด็นสำคัญจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว3054) 21 ก.ย. 2552
ทบทวนภารกิจที่เปลี่ยนไปเพื่อจัดทำข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย และหน่วยนับทั้งองค์กรอย่างเหมาะสม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2552(มท 0803/ว141) 21 ก.ย. 2552
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [500]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0129737 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com