การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีเยียวยา)(ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/1491) 2 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 33 (มท 0807.3/ว1454) 2 ส.ค. 2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 436/2553) 2 ส.ค. 2553
การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.4/ว1475) 2 ส.ค. 2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 33 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1448) 30 ก.ค. 2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 38 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1447) 30 ก.ค. 2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1446) 30 ก.ค. 2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1445) 30 ก.ค. 2553
ยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างที่จัดทำด้วยมือ (มท 0803/ว1452) 30 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ แก้ปัญหาPCเบื้องต้นรุ่น17,Presentation รุ่น17,งานนักวิชาการศึกษารุ่น3,โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น รุ่น8,ผลิตสื่อรุ่น14,งานบุคลากรรุ่น3,งานธุรการรุ่น3,จัดเก็บเอกสารรุ่น 29,Autocad ขั้นสูงรุ่น9,Joomlaรุ่น3(มท 0807.3/ว1453) [บัญชีรายชื่อฯ] 30 ก.ค. 2553
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อผู้หญิงเก่ง และ องค์กรท้องถิ่นดีเด่น (มท 0891.4/ว1433) 30 ก.ค. 2553
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 30 ก.ค. 2553
แจ้งขอโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว1400) 29 ก.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1441) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 29 ก.ค. 2553
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นระดับชำนาญการพิเศษ (ด่วนมาก ที่ มท 0802.4/7377) 29 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 60 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว1411) 29 ก.ค. 2553
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (มท 0802.3/ว1436) 29 ก.ค. 2553
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (มท 0802.3/ว302) 29 ก.ค. 2553
รายงานผล/แผนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1431) 29 ก.ค. 2553
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้ง เข้าสู่ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ 29 ก.ค. 2553
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [562]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0201542 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com