ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ฝันเราเท่ากัน และโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ และเนตรนารี วิชาผู้กำกับลถูกเสือสำรอง (มท 0893.4/ว 1754) 6 ก.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2553 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ก.ย.53) 6 ก.ย. 2553
การซักซ้อมประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว 1760) 6 ก.ย. 2553
การซักซ้อมประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว 1759) 6 ก.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว 1746) 3 ก.ย. 2553
รายละเอียดโครงการศึกษาอบรมและดูงานสำหรับคณะประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องการพัฒนาการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 3 ก.ย. 2553
รายละเอียดโครงการศึกษาอบรมและดูงานสำหรับคณะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ คณะปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องการพัฒนาการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 3 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์การริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 5 (มท 0807.3/ว 1743) 3 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์การริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว 1742) 3 ก.ย. 2553
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่งที่ 484/2553) 3 ก.ย. 2553
ย้ายข้าราชการ (คำสั่งที่ 482/2553) 3 ก.ย. 2553
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบตุลาคม 2551 (กรณีปรับปรุง) (มท 0809.4/ ว 1751) 3 ก.ย. 2553
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) (มท 0891.3/ว 1745) [เอกสารแนบ] 2 ก.ย. 2553
การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 (มท 0801.5/ว 111.) 2 ก.ย. 2553
การประชุมหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0809.2/ว 236) 2 ก.ย. 2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 36 (มท 0807.3/ว 1741) 2 ก.ย. 2553
ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 35 (เพิ่มเติม) ( มท 0807.3/ว 1726) 1 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมคอฝพิวเตอร์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2553 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว 1735) 1 ก.ย. 2553
การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ (ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว 231) 1 ก.ย. 2553
การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 12 (มท 0891.3/ว 1711) 31 ส.ค. 2553
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [568]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0207245 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com