บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประชุม โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) รุ่นที่ ๑ ภาคใต้ 19 ม.ค. 2555
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (มท ๐๘๐๑.๑/ว๑๘) 18 ม.ค. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๙) 18 ม.ค. 2555
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๒.๓/ว๖, ๗) 18 ม.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาบริหารการศึกษา) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๐๕) 18 ม.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๐๔) 18 ม.ค. 2555
การประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเลือกตั้ง วันสมัครรับเลือกตั้ง สถานที่สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๑๒๗) 18 ม.ค. 2555
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๕) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๒๓) 17 ม.ค. 2555
มอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (มท ๐๘๙๐.๓/ว๒๕๐๓) 17 ม.ค. 2555
การจัดตั้งทุนหมุนเวียนของหน่วยงานของรัฐ (มท ๐๘๐๑.๑/ว๕) 17 ม.ค. 2555
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๑๖) 16 ม.ค. 2555
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (มท ๐๘๐๓/ว๑๑๕) 16 ม.ค. 2555
โครงการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน (มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๕) 16 ม.ค. 2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (สำเนาคำสั่ง สถ. ที่ ๑๑/๒๕๕๕) 13 ม.ค. 2555
ให้ข้าราชการช่วยราชการ (สำเนาคำสั่ง สถ. ที่ ๑๐/๒๕๕๕) 13 ม.ค. 2555
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (สำเนาคำสั่ง สถ. ที่ ๙/๒๕๕๕) 13 ม.ค. 2555
ย้ายข้าราชการ (สำเนาคำสั่ง สถ. ที่ ๘/๒๕๕๕) 13 ม.ค. 2555
แต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญการ 13 ม.ค. 2555
แต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญงาน 13 ม.ค. 2555
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๒๖๑๘) [บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เข้ารับการประชุม] 13 ม.ค. 2555
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [651]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 521,217 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com