รูปแบบการจัดงานและเกณฑ์การตัดสินการประกวด แข่งขันทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0893.3/ว337) [เกณฑ์การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2553] 17 ก.พ. 2553
เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ e-Plan ปี พ.ศ.2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0810.5/ว340) 17 ก.พ. 2553
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและสัมมนาการปรับปรุงระบบจำแนก ตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0809.3/ว 341) 16 ก.พ. 2553
การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวนเงิน 23,000 ล้านบาท (มท 0808.2/1393) 16 ก.พ. 2553
การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวนเงิน 23,000 ล้านบาท (มท 0808.2/ว 339) 16 ก.พ. 2553
ชี้แจ้งการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/1367) 16 ก.พ. 2553
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 (การสร้างงานนำเสนอ รุ่นที่ 15,การจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่นที่ 24,โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น รุ่นที่ 5, โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่นที่ 5) (มท 0807.3/ว 60) 16 ก.พ. 2553
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 (มท 0810.5/ว 329) 16 ก.พ. 2553
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 (มท 0893.4/ว 328) [บัญชีรายชื่อฯ] 16 ก.พ. 2553
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2553 16 ก.พ. 2553
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 16 ก.พ. 2553
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (มท 0802.3/ว 298) 15 ก.พ. 2553
การฝึกอบรมครูปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/1316) 15 ก.พ. 2553
เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับขำนาญการ (ที่ 119/2553) 15 ก.พ. 2553
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.L.T.C. (ระดับ 3 ท่อน) และ L.T.C. (ระดับ 4 ท่อน) (มท 0893.2/ว 324) 15 ก.พ. 2553
แบบรายงานผลการส่งเสริมพัฒนากิจการลูกเสือท้องถิ่น (มท 0893.2/ว323) 15 ก.พ. 2553
การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและหลักการความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว320) 15 ก.พ. 2553
ประกาศกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล (มท 0809.6/ว31) 15 ก.พ. 2553
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับเทศ) (มท 0891.3/ว 297) 15 ก.พ. 2553
เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (คำสั่งที่ 113/2553) 15 ก.พ. 2553
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [530]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0171590 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com