การจำหน่ายเสื้อตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (มท ๐๘๐๒.๒/ว๑๕๔๔,ว๗๔) [แบบสั่งจองเสื้อฯ] 3 ส.ค. 2554
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๑-๓๐ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๖๗๓๘) [บัญชีรายชื่อฯ] 3 ส.ค. 2554
เร่งรัดการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (วิทยุสื่อสาร สถ.) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๕๘๗) 3 ส.ค. 2554
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๔, รุ่นที่ ๑๐ และรุ่นที่ ๑๑) (มท ๐๘๐๙.๙/ว๑๐๕๑) 2 ส.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๕๘๑) 2 ส.ค. 2554
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๕๗๗) 2 ส.ค. 2554
การย้ายข้าราชการ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๘๘) 2 ส.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน (หลักสูตร ๗ วัน) รุ่นที่ ๒๘ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๕๘๒) [บัญชีรายชื่อฯ] 1 ส.ค. 2554
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๕๗๒) 1 ส.ค. 2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๔ 1 ส.ค. 2554
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง 1 ส.ค. 2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครพนักงานบัญชีโรงรับจำนำ 29 ก.ค. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๕๖๓) 29 ก.ค. 2554
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนา ปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ปฏิรูปประเทศไทย (มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๕๕๘) 29 ก.ค. 2554
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๕๕๗) 29 ก.ค. 2554
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๕๖๙) 29 ก.ค. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๑๕๖๖, ว๕๔) [เอกสารแนบ] 29 ก.ค. 2554
วิทยุสื่อสาร สถ. เรื่อง ขอยกเลิกการมอบอำนาจอธิบดีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนกรณีพิจารณาอนุมัติให้ อปท. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๕๗๐) 29 ก.ค. 2554
การประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (มท ๐๘๐๑.๓/ว๑๕๖๒) 29 ก.ค. 2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๑ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๕๕๔) [บัญชีรายชื่อฯ] 29 ก.ค. 2554
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [622]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 420,229 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com