ให้ผู้ประสานงานและผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ เข้าประชุมเพื่อปฐมนิเทศฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว692) 8 เม.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 32 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว136) 8 เม.ย. 2553
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด (มท 0809.4/ว691) 8 เม.ย. 2553
การแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว686) 8 เม.ย. 2553
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2553 (มท 0802.2/ว680,ว681,ว682) 8 เม.ย. 2553
ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่ 7 เมษายน 2553 7 เม.ย. 2553
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว669) [บัญชีรายชื่อฯ] 7 เม.ย. 2553
ขอเชิญชวนเข้าร่วมส่งผลงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากดีเด่น ประจำปี 2553 (มท 0891.3/ว668) 7 เม.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 8 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว134) 7 เม.ย. 2553
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (มท 0810.3/ว670) 7 เม.ย. 2553
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 20 และหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอ (Presentation) รุ่นที่ 16 (มท 0807.3/ว141) [บัญชีรายชื่อฯ] 5 เม.ย. 2553
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว669) [รายชื่อผู้เข้าประชุมฯ] 5 เม.ย. 2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 5 เม.ย. 2553
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ. 2553 (มท 0809.6/ว559) [บัญชีรายชื่อฯ] 5 เม.ย. 2553
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2553 (มท 0801.2/ว228) 5 เม.ย. 2553
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2553 (มท 0801.2/ว230) 5 เม.ย. 2553
การเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย (สำหรับผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี 2550 และ 2551)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว663) [บัญชีรายชื่อฯ] 5 เม.ย. 2553
ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด (มท 0809.4/ว661) 5 เม.ย. 2553
ขอเปลี่ยนแปลงวันที่นำส่งผลงานทางวิชาการ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินด้านที่3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)(มท 0809.4/ว639) 5 เม.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 36 (มท 0807.3/ว133) 5 เม.ย. 2553
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [540]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0182550 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com