ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รอบที่ ๑)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓๔/ว๑๑๐๒ [ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือ ฯ] 2 มิ.ย. 2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๖๑) 2 มิ.ย. 2554
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๑๐) 2 มิ.ย. 2554
ข่าว สถ. เรื่อง อธิบดีฯ สถ. ตั้งเป้าให้ท้องถิ่นเชิญชวนประชาชนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๔๐ ล้านคน 1 มิ.ย. 2554
ข่าว สถ. เรื่อง ๕๑ ปี สถานธนานุบาลของ อปท. บริหารโปร่งใส มั่นคงก้าวไกล ใส่ใจบริการ 31 พ.ค. 2554
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๑๐๕) 31 พ.ค. 2554
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๐๙๔) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 พ.ค. 2554
การจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย (มท ๐๘๐๘.๕/ว๑๐๙๓) 31 พ.ค. 2554
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๐๗๓) [แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน] 31 พ.ค. 2554
เลื่อนกำหนดการอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๐๗๙) [รายชื่อผู้เข้ารักบการอบรมฯ] 31 พ.ค. 2554
แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๑๐๘๘, ว๑๐๘๕) 31 พ.ค. 2554
การสำรวจข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทุกสังกัดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๑/ว๔๖๗๒) 31 พ.ค. 2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๔๖๔๔, ๔๖๔๕) 31 พ.ค. 2554
การสำรวจข้อมูลชุมชนและคณะกรรมการชุมชนของทุกเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๐๙๐) [แบบสำรวจฯ] 31 พ.ค. 2554
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๑๐๘๖) 30 พ.ค. 2554
การดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๐๗๗) [คู่มือการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดการน้ำชุมชน] 27 พ.ค. 2554
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยร่วมกับองค์การ JICA หลักสูตร Environmental Impact Assessment (มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๐๖๓) 27 พ.ค. 2554
ข่าวสถ. เรื่อง สถ. จัดอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ และโปรแกรมประยุกต์ระบบทางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้แก่ อปท. 27 พ.ค. 2554
การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ)(มท ๐๘๐๘.๕/ว๑๐๕๐) 27 พ.ค. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๑๐๖๐, ว๓๒) [เอกสารแนบ ๑] [เอกสารแนบ ๒] 26 พ.ค. 2554
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [612]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 331,760 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com