ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์ในการ ทำงานและ/หรือผลงานทางวิชาการ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการ วินิจฉัยร้องทุกข์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำปี 2552 (ด่วนมาก มท 0802.5/ว1 ) 5 ม.ค. 2553
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญใน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 ม.ค. 2553
ขอให้จังหวัดแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง (มท 0809.6/ว13) 5 ม.ค. 2553
การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการถ่ายโอน (มท 0809.5/ว278) 4 ม.ค. 2553
แนวทางปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (มท 0809.5/ว277) 4 ม.ค. 2553
การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (มท 0803/ว2504) 4 ม.ค. 2553
โครงการสำรวจถนนดินและถนนลูกรัง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2513) 4 ม.ค. 2553
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2553 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว2507) [ข้อแนะนำในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] [แบบฟอร์มการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์] 4 ม.ค. 2553
ดาวน์โหลดโปรแกรม GPA123 V52 (040153) 4 ม.ค. 2553
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/519) 30 ธ.ค. 2552
เงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2505) 30 ธ.ค. 2552
การรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้ม แข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) รอบที่ 1 โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)(มท 0893.4/ว2500) 29 ธ.ค. 2552
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (มท 0809.4/ว2498) 29 ธ.ค. 2552
การนำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะฯ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว2486) 29 ธ.ค. 2552
การมอบโล่เกียรติยศ เสื้อสามารถ และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักกีฬาดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2552 (มท 0893.4/ว2499) 29 ธ.ค. 2552
หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชี (มท 0808.4/ว4772) 29 ธ.ค. 2552
การบันทึกสินทรัพย์สำรวจพบในระบบ GFMIS ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0803/ว2497) 29 ธ.ค. 2552
ผลการสรรหาครู ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว2496) 28 ธ.ค. 2552
แจ้งแนวทางการเทียบตำแหน่งและระดับของข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0809.2/ว284) 28 ธ.ค. 2552
หารือการเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8 (มท 0809.2/ว283) 28 ธ.ค. 2552
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [518]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0156281 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com