ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (โครงการบำเหน็จค้ำประกัน) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๙๕๗) 19 ก.ย. 2554
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (มท ๐๘๐๙.๙/ว๘) 19 ก.ย. 2554
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๔๗) 19 ก.ย. 2554
ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ (มท ๐๘๐๓/ว๑๙๕๘) 16 ก.ย. 2554
กำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๐๒) 16 ก.ย. 2554
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๕๑) 16 ก.ย. 2554
การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๙๖๔) 16 ก.ย. 2554
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๒.๒/ว๑๙๖๔) 16 ก.ย. 2554
การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๙๖๕) 16 ก.ย. 2554
ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์การประเมินตามโครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๒.๓/ว๑๙๖๒) 16 ก.ย. 2554
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 15 ก.ย. 2554
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๒๓,ว๘๐๘๐) 15 ก.ย. 2554
การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๙๓๒) 15 ก.ย. 2554
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔ และกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๓๓) 14 ก.ย. 2554
แบบสรุปข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๓๑) 14 ก.ย. 2554
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๒๕) 14 ก.ย. 2554
ขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๒๔) 14 ก.ย. 2554
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๖ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๑) [บัญชีรายชื่อฯ และตารางการอบรม] 14 ก.ย. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๒๓) 14 ก.ย. 2554
โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบุคลากรท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๙๒๖) 14 ก.ย. 2554
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [630]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 439,266 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com