โครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๔๙) 5 ก.ค. 2554
การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๖, ว๑๗) 5 ก.ค. 2554
ขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในงวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๕๐) 5 ก.ค. 2554
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๑๐๗) 5 ก.ค. 2554
ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๔๕) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ก.ค. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิ.ย. ๒๕๕๔ ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๓๔๓) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 5 ก.ค. 2554
การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ใช้ระบบวิทยฐานะ ตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ และ พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครู (มท ๐๘๐๙.๙/ว๗) 4 ก.ค. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๑๓๓๙) [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 4 ก.ค. 2554
การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)(ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๓๔๔) 4 ก.ค. 2554
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๓๔๑) 4 ก.ค. 2554
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒-๒๐ (มท ๐๘๐๓/ว ๑๓๔๒) [บัญชีรายชื่อฯ] 4 ก.ค. 2554
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของ สถ. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๗๙) 1 ก.ค. 2554
ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๓๓) 1 ก.ค. 2554
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒/๙๑) [คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้อ 1 ก.ค. 2554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๓๑๙) 30 มิ.ย. 2554
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒/๙๑) 30 มิ.ย. 2554
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๙๐) 30 มิ.ย. 2554
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๘๙) 30 มิ.ย. 2554
การระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๒๔) 30 มิ.ย. 2554
เชิญชวนบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๖/ว๑๒๗๘) 30 มิ.ย. 2554
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [618]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 405,020 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com