การแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ (มท 0803/ว2217) 17 พ.ย. 2552
โครงการอบรมและสัมมนา เรื่อง การเสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความก้าวหน้าในอาชีพราชการและการได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงประสงค์ (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว2233) 17 พ.ย. 2552
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว251) 17 พ.ย. 2552
การกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว3794) 17 พ.ย. 2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) (เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)(มท 0808.2/21929-22003) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ] 17 พ.ย. 2552
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และ 2550 (มท 0808.5/ว62) 16 พ.ย. 2552
หนังสือแบบฟอร์มการตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0805/ว2219) 16 พ.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการสร้างตารางคำนวนขั้นสูง (Advance Excel) รุ่นที่ 6 และการออกแบบก่อสร้างขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 13 (เพิ่มเติม)(มท 0807.2/ว235) 13 พ.ย. 2552
การเตรียมความพร้อมในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ (มท 0808.5/ว2214) 13 พ.ย. 2552
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา จัดส่งลูกเสือ/เนตรนารี สถานศึกษาละ 1 หมู่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว2220) 13 พ.ย. 2552
การแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ (มท 0803/ว2203) 13 พ.ย. 2552
ขอชี้แจงการจัดเก็บภาษีป้ายของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (มท 0808.3/ว2187) 13 พ.ย. 2552
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเลขานุการนายก อปท. รุ่นที่ 11 (มท 0807.3/ว252) 13 พ.ย. 2552
หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 7 (มท 0809.2/ว247) 13 พ.ย. 2552
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2199) 12 พ.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำนัก ขั้นสูง รุ่นที่ 3 และหลักสูตรสำหรับการจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่นที่ 22 (เพิ่มเติม)(มท 0807.2/ว235) 11 พ.ย. 2552
ขอหารือเกี่ยวกับกรณีนายกเทศมนตรีตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (มท 0804.3/ว2171) 11 พ.ย. 2552
หารือการจ่ายค่าตอบแทน (มท 0809.7/ว3641) 11 พ.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่น18,ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่น9,จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ รุ่น30,จนท./จพง.พัสดุ รุ่น32 และจนท./จพง.ธุรการ รุ่น50 (มท 0807.3/ว247) 11 พ.ย. 2552
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 35 (มท 0807.3/ว246) 11 พ.ย. 2552
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [510]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0143846 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com