การซักซ้อมจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อเนื่อง (มท 0810.5/ว1836) 17 ก.ย. 2552
ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.3/ว17505) 17 ก.ย. 2552
การเบิกจ่ายเงินค่าวิทยฐานะของพนักงาน/ข้าราชการครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1813) 16 ก.ย. 2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุราและภาษีสรรสามิต ประจำเดือนก.ย.52 ให้แก่ อปท.(มท 0808.3/ว1837) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 16 ก.ย. 2552
ยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างที่จัดทำด้วยมือ (มท 0803/ว1832) 16 ก.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1821) 16 ก.ย. 2552
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยและการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (มท 0803/ว1820) 16 ก.ย. 2552
ยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างที่จัดทำด้วยมือ (มท 0803/ว1832) 16 ก.ย. 2552
การสำรวจความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาตาม โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มท 0809.4/ว200) 16 ก.ย. 2552
ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว1829) 16 ก.ย. 2552
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2552 (การประชุม สถ. นอกสถานที่)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว536) 16 ก.ย. 2552
ขอเชิญประชุม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.3/ว17499) 15 ก.ย. 2552
การแต่งตั้งข้าราชการและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 11 ก.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (หลักสูตร 15 วัน) รุ่นที่ 2-3 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1812) [บัญชีรายชื่อฯ] 11 ก.ย. 2552
การจัดโครงการศึกษา วิเคราะห์จัดทำและพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1811) 11 ก.ย. 2552
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกรณีลด ค่าใช้จ่ายน้ำประปาครัวเรือนประเภทที่อยู่อาศัยและผู้เช่าที่อยู่อาศัยของ อปท. ที่มีปริมาณการใช้น้ำระหว่าง 0 ถึง 30 ลบ.ม. ต่อเดือน (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว1810) 11 ก.ย. 2552
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (มท 0201.3/ว2960) 11 ก.ย. 2552
การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (มท 0803/ว1804) 10 ก.ย. 2552
เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2552 และเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน (มท 0803/ว1803) 10 ก.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่น47, จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ รุ่น29, จนท./จพง.พัสดุ รุ่น30 และจนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น 37 (มท 0807.3/ว202) [บัญชีรายชื่อฯ] 10 ก.ย. 2552
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [499]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0127838 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com