การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น (งวดที่ 6)(งวดสุดท้าย)(มท 0808.2/11430-11504) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ] 17 ก.ค. 2552
วิธีปฎิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และวิธีปฏิบัติในการชี้แจงด้วยระบบประชุมทางไกล (Video Conference)(มท 0201.3/ว2168) 17 ก.ค. 2552
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสาธารณสุข)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1403) 17 ก.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4-10 (มท 0809.5/ว149) [บัญชีรายชื่อฯ] 17 ก.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4-10 (มท 0809.5/ว149) 17 ก.ค. 2552
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว148) [ใบสมัครฯ] [ใบรับฝากเงินฯ] 17 ก.ค. 2552
ประชาสัมพันธ์ให้ทันตแพทย์ในสังกัด อปท. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เติมพลังจิต เพิ่มพลังใจ สานสายใยทันตแพทย์ (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1398) 17 ก.ค. 2552
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2552 16 ก.ค. 2552
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ (มท 0812/ว1332,1333) 16 ก.ค. 2552
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552 และค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงานและ/หรือเข้า ร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1381) 16 ก.ค. 2552
การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0812/ว1377,1378) 16 ก.ค. 2552
ขอความสนับสนุนโครงการตลาดทั่วไทยปลอดภัยด้วยชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โครงการต้นกล้าอาชีพ) (มท 0891.3/ว1368) 16 ก.ค. 2552
ส่งผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1391) [บัญชีรายชื่อฯ] 16 ก.ค. 2552
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2552 15 ก.ค. 2552
การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร (มท 0802.3/ว 1383) 15 ก.ค. 2552
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 9 (มท 0810.5/ว 1380) 15 ก.ค. 2552
การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (มท 0803/ว 1366) 15 ก.ค. 2552
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (มท 0803/ว 1354) 15 ก.ค. 2552
ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว 1367) 15 ก.ค. 2552
สำราจตำแหน่งนิติกร (ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว 190) 14 ก.ค. 2552
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [488]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0112177 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com