แบบบัญชีเครื่องสูบน้ำที่จะนำมาช่วยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งมอบให้ ศปภ. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๒๗๐) 26 ต.ค. 2554
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานเรื่องเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจาก อปท. (ด่วนที่สุด ที่ ศปภ./ปภ./ว ๑๔๒) 26 ต.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๒๖๕) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 25 ต.ค. 2554
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่แก่ ศปภ. เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ กทม. (ด่วนที่สุด ศปภ./ปภ./๑๓๓,๑๓๔) 25 ต.ค. 2554
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง (ขยายเวลารับสมัคร) (มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๒๕๗, ว๑๑๓) 25 ต.ค. 2554
คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้วันที่ ๒๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นวันหยุดราชการ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๒๖๒) 25 ต.ค. 2554
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 25 ต.ค. 2554
ขอเลื่อนกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๔-๒๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒๗) [รายชื่ออบรมรุ่น ๒๔-๒๕] 25 ต.ค. 2554
แจ้งหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๒๕๕) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ต.ค. 2554
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๒๕๔) 25 ต.ค. 2554
การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินทดแทน เงินช่วยเหลือพิเศษ สำหรับ ครู ภารโรงโรงเรียน ครูถ่ายโอน ภารโรงโรงเรียน ครูถ่ายโอน ภารโรงโรงเรียนถ่ายโอน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๕/ว๒๒๔๓) 25 ต.ค. 2554
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๒๕๑) 21 ต.ค. 2554
ขอแก้ไขข้อความแนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการ และแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๒๔๙) 21 ต.ค. 2554
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๑ จำนวน ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๒๓๘) [รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ฯ] 21 ต.ค. 2554
การสนับสนุนการดำเนินการเครื่องสูบน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรา (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๒๔๔) 21 ต.ค. 2554
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว๒๒๑๙) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 ต.ค. 2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๒๔๒) 20 ต.ค. 2554
การเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแต่รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ระบบตำแหน่งวิทยฐานะฯ กรณีเงินที่จะใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเกิน ๖% (มท ๐๘๐๙.๙/ว๑๐) 20 ต.ค. 2554
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่วีดีทัศน์การบรรยายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม (มท ๐๘๐๒.๕/ว๒๒๒๒, ว๒๕) [วีดีทัศน์การบรรยายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม] 20 ต.ค. 2554
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๒๓๗) 20 ต.ค. 2554
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [637]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 461,233 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com