โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 7 (มท 0893.4/1568) 10 ส.ค. 2552
ขอสนับสนุนโครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว1564) 10 ส.ค. 2552
การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.4/ว1558,1559) 7 ส.ค. 2552
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 25 (มท 0807.3/ว182) 7 ส.ค. 2552
ร่างระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2552 (สัญจร)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว439) 7 ส.ค. 2552
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1552) 6 ส.ค. 2552
การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการรับโอนภารกิจสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0890.3/13922) 6 ส.ค. 2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2552 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.(งวดที่ 2 เดือนก.ค.-ก.ย. 2552)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/13844-13918) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 6 ส.ค. 2552
โครงการฝึกอบรมโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แก่เจ้าหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครู ก. (มท 0808.5/ว35) 6 ส.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำนักงาน ขั้นสูง รุ่น2,สร้างงานนำเสนอ รุ่น13,จัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่น20,Dream Weaver รุ่น5,คอมพิวเตอร์สำหรับงานพัสดุ รุ่น12, โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น รุ่น3 (มท 0807.2/ว181) 6 ส.ค. 2552
ยกเลิกประกาศกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการ การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการและประกาศจัดตั้งสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นใหม่ (มท 0201.2/ว2474) 6 ส.ค. 2552
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม กำหนดวัน เวลา และสถานที่ 6 ส.ค. 2552
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว1527) 6 ส.ค. 2552
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1547) 6 ส.ค. 2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน ชรา งวดที่ 3 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2552)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/13697-13771) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 5 ส.ค. 2552
แนวทางการตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.3/ว1530) 5 ส.ค. 2552
ขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลของข้าราชการถ่ายโอนหรือพนักงานครู หรือข้าราชการครู รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุนที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว165) 5 ส.ค. 2552
การติดตามผลการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1519) 5 ส.ค. 2552
การรณรงค์นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/13671) 5 ส.ค. 2552
การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ปีที่ 3 (มท 0807.3/ว1528) 4 ส.ค. 2552
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [492]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0116487 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com