ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตำรับอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว905) 25 พ.ค. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานมืออาชีพ (มท 0807.3/ว199) 25 พ.ค. 2553
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2553(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/4485, ว904) 25 พ.ค. 2553
การเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้บริหารเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการแผนชุมชน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว888, ว889) 25 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 27 (มท 0807.3/ว892) 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรบุคลากร รุ่นที่ 28 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว196) 24 พ.ค. 2553
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2553 24 พ.ค. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว188) [ใบสมัครเข้าอบรมและสิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 พ.ค. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการนายก อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว187) [ใบสมัครเข้าอบรมและสิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 พ.ค. 2553
กำหนดเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 24 พ.ค. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 7 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว198) 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 23 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว197) 24 พ.ค. 2553
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว191,ว192,ว193) 24 พ.ค. 2553
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม (มท 0891.2/ว901) 24 พ.ค. 2553
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว883) 24 พ.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว900) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว185) 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน อปท. รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว184) 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 (มท 0807.3/ว895) 24 พ.ค. 2553
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [548]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0190634 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com