ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว129) [ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม] [ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน] 25 มิ.ย. 2552
สำรวจข้อมูลข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ไปช่วยราชการนอกสังกัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.3/ว166) 25 มิ.ย. 2552
สรุปหนังสือสั่งการของ สถ. ที่สำคัญ ในห้วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2552 25 มิ.ย. 2552
ระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2552 24 มิ.ย. 2552
ประเด็นหารือการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สถ. และทถจ. 24 มิ.ย. 2552
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ ประชาชนและบุคลากรภาครัฐสำหรับหน่วยงาน 6 กลุ่มใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1227) 24 มิ.ย. 2552
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชน ประจำปี 2552 23 มิ.ย. 2552
การตรวจสอบรายชื่อผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1225) [บัญชีรายชื่อผู้ดูแลเด็กดีเด่นฯ] 23 มิ.ย. 2552
ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรค (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1222) 23 มิ.ย. 2552
ข้อมูลการแจ้งหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1214) 23 มิ.ย. 2552
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918) 23 มิ.ย. 2552
การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว1989) 23 มิ.ย. 2552
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 23 มิ.ย. 2552
การช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว28) [บัญชีรายชื่อที่มีปัญหา 164 ราย] 22 มิ.ย. 2552
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1208) 22 มิ.ย. 2552
ข้อมูลเช็คช่วยชาติของ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/222) 22 มิ.ย. 2552
เช็คช่วยชาติ ของ อปท. (แก้ไข) [บัญชีรายชื่อที่ต้องแก้ไข] 19 มิ.ย. 2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เดือนมิถุนายน-กันยายน 2552 19 มิ.ย. 2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท. 2542 งวดที่ 3/2552 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วน ท้องถิ่น 2534 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต เดือน มิ.ย.52 (มท 0808.3/ว1194) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 19 มิ.ย. 2552
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและกฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 (มท 0808.3/8286) 19 มิ.ย. 2552
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [482]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 0106323 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com