ข่าวสารความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๙๖๖) 6 พ.ค. 2554
การประชุมชี้แจงการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๒.๓/ว ๓๙๕๒) 6 พ.ค. 2554
ประกาศการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับสายงานร่วมและสายงานเฉพาะของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๒.๓/ว๙๕๖, ว๕๕) 4 พ.ค. 2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๓๑ - รุ่นที่ ๓๙ [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ ๓๑-๓๙] 4 พ.ค. 2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๘ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๙๔๘,๙๔๙) [บัญชีรายชื่อฯ] 3 พ.ค. 2554
การจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/๓๙๐๖) 3 พ.ค. 2554
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๔๒) 3 พ.ค. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๙๕๑) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 3 พ.ค. 2554
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๙๕๐) 3 พ.ค. 2554
การอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๔๕) [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม IEP] 2 พ.ค. 2554
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/ว๙๔๗) 2 พ.ค. 2554
ขอเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและหารือแนวทางการส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำคู่มือแนวทางการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวไปสู่การปฏิบัติ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๙๓๗) 2 พ.ค. 2554
ขอความร่วมมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๑๒) [รายชื่อสถานศึกษาประเมินรอบสาม(ปี2554)-ระดับขั้นพื้นฐาน] [รายชื่อสถานศึกษาประเมินรอบสาม(ปี2554)-ด้านการอาชีวศึกษา] [รายชื่อสถานศึกษาประเมินรอบสาม(ปี2554)-ระดับอุดมศึกษา] 2 พ.ค. 2554
โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๕) 29 เม.ย. 2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๙๓๑) [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ] 29 เม.ย. 2554
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นและเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๒๗) 28 เม.ย. 2554
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยปละการแพทย์ทางเลือก (มท ๐๘๐๓/ว๙๐๗) 28 เม.ย. 2554
ขอความอนุเคราะห์การประชุมเชื่อมประสานแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๙๒๘) 28 เม.ย. 2554
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๕๓๑) 28 เม.ย. 2554
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๗๘๐) 28 เม.ย. 2554
<< หน้าแรก... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] ....หน้าสุดท้าย >> [608]
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 300,244 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com