หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลวังน้ำซับ
นางสาวจริยา โพธสุธน
นายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำซับ
วิสัยทัศน์
"วังน้ำซับ เป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการระบบธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
เทศบาลตำบลวังน้ำซับ
1
2
     
   
   
 
เครื่องเบญจรงค์
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2555
     
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว \\\"บึงลำควง\\\" [ 11 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 248 
ประชาสัมพันธ์การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561- [ 11 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน ก.ค.2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 74 
รายงานผลการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 115 
ประกาศเทศบาลตำบลวังน้ำซับ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 88 
ประกาศเทศบาลตำบลวังน้ำซับ เรื่อง สัดส่วนประชุมประชาคม (ระดับตำบล) พ.ศ.2561-2564 [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 85 
ปรกาศเทศบาลตำบลวังน้ำซับ เรื่อง โครงการประชาคมระัดบตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่ [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 96 
ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 73 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลวังน้ำซับ [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 127 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 14 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 84 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลวังน้ำซ [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 126 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (ตุลาคม 2561) [ 17 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 131 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 134 
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2561 ]

 
สพ 0023.3/1441 สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ [ 22 ม.ค. 2563 ]     
สพ 0023.4/ว208 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม เมืองทองธานี  [ 22 ม.ค. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว1414 มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  [ 21 ม.ค. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว1415 ข้อสั่งการจาการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว862 ขอความอนุเคราะห์ร่วมดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา [ 21 ม.ค. 2563 ]     
สพ 0023.3/199 โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว1427 มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว200 โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]     
สพ 0023.2/ว1030 ส่งมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาครู [ 21 ม.ค. 2563 ]     
สพ 0023.3/1349 ขอส่งรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2563 ]     
สพ.0023.5/1254 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. เดือน พ.ย.62 [ 21 ม.ค. 2563 ]     
สพ.0023.5/143 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่อปท. [ 21 ม.ค. 2563 ]     
สพ0023.5/ว953 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่นฯ [ 21 ม.ค. 2563 ]     
สพ 0023.5/ว 01363 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2  [ 21 ม.ค. 2563 ]     
สพ 0023.2/1246 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]     
สพ 0023.5/ว 01262 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ปาวยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 [ 20 ม.ค. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว162 การเสนอชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบและประชุมตัวแทนสนามสอบ [ 17 ม.ค. 2563 ]   
สพ 0023.4/ว 01118 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ชุดที่ 8 [ 16 ม.ค. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว1097 แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว1081 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562  [ 16 ม.ค. 2563 ]   
 
 

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

สำนักงาน อบต. วังน้ำซับ
 
       
 
รบกวนสอบถามเรื่องโทรศัพท์ (29 ต.ค. 2562)    อ่าน 30  ตอบ 2  
เว็บไซต์(ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 1507  ตอบ 1  
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดี (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 1436  ตอบ 3  
อยากเลี้ยงไก่ไข่ (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 1273  ตอบ 2  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (23 ธ.ค. 2559)    อ่าน 589  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 ต.ค. 2559)    อ่าน 498  ตอบ 0  
สอบถามหน่อยครับ (10 พ.ค. 2559)    อ่าน 750  ตอบ 1  
รบกวนฝากข้อมูลการขายกล้องรังวัด (29 มิ.ย. 2558)    อ่าน 706  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์เสื้อกิจกรรมวันพ่อ 2557 (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 632  ตอบ 0  
มีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 ว่างหรือเปล่า (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 1929  ตอบ 0  
รับโอนย้ายนักพัฒน์รึป่าวค่ะ (26 มี.ค. 2557)    อ่าน 800  ตอบ 0  
เงินผู้สูงอายุ (25 มี.ค. 2557)    อ่าน 981  ตอบ 1  
รับโอน จพง.สาธารณสุขชุมชน ระดับ 3 มั้ยคะ (3 มี.ค. 2557)    อ่าน 1007  ตอบ 0  
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาทางช่วยเหลือ ด.ญ.กฤษณา ฯ (10 ก.ย. 2556)    อ่าน 1890  ตอบ 1  
 
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว210  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว195 [รายชื่อจังหวัด]  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหา สน.บถ.  [ 22 ม.ค. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196  [ 21 ม.ค. 2563 ]
พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว194 [QR Code]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว185  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว190 [เอกสารแนบ]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว189  [ 21 ม.ค. 2563 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว187  [ 21 ม.ค. 2563 ]
สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ ด่วนที่สุด กสว. มท 08203/ว177  [ 21 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) สน.คท. มท 0808.2/806-880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว178  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว176  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0809.3/ว161  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/669-744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส2 สน.คท. มท 0808.2/665-668 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว170  [ 20 ม.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว164  [ 17 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว163  [ 17 ม.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว159 [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีสรุป อปท.]  [ 17 ม.ค. 2563 ]
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 กสธ. มท 0819.2/ว140  [ 16 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว254  [ 16 ม.ค. 2563 ]
   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 08-5915-7171
เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2 โทรสาร : 0-3558-2510-2
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังน้ำซับ
จำนวนผู้เข้าชม 2,544,212 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10