หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
โครงการประชุมประชาคมเพื่่อเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  
หมู่ที่ 1 บ้านไร่
หมู่ที่ 7 บ้านหนองอ้อ
หมู่ที่ 3 บ้านพังม่วง
หมู่ที่ 6 บ้านปู่เจ้า
หมู่ที่ 5 บ้านลาดป่อม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยเทศบาลตำบลวังน้ำซับ จะดำเนินการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม  (ครั้งที่  ๒)  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี ที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอีกทั้งตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 และนำไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณ นั้น
เทศบาลตำบลวังน้ำซับ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อเสนอปัญหาโครงการ/กิจกรรม  และความต้องการของชุมชน  เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยได้กำหนดวัน เวลา  และสถานที่จัดประชาคมหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน ดังนี้
วัน/เดือน/ปี เขต หมู่ที่ สถานที่ดำเนินการ เวลา
วันจันทร์ที่ 2๖ มีนาคม ๒๕๖1 ๑ ๑ ศาลาการเปรียญวัดเถรพลาย 09.00–12.00 น.
วันอังคารที่ 27 มีนาคม ๒๕๖1 2 5 อาคารเอนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลวังน้ำซับ 09.๐๐–12.00 น.
วันพุธที่ 28 มีนาคม ๒๕๖1 2 7 ศาลาเอนกประสงค์ 09.00–๑๒.๐๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม ๒๕๖1 2 4 ศาลา SML หมู่ 4 09.00–12.00น.
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม ๒๕๖1 1 3 ศาลา SML หมู่ 3 09.00–๑๒.๐๐ น.
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 1 2 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 09.00–12.00น.
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ๒ 6 ศาลารวมใจสามัคคี 09.00–๑๒.๐๐ น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 14.26 น. โดย สำนักปลัด_2

ผู้เข้าชม 164 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2
จำนวนผู้เข้าชม 2,167,280 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com